:: شروع دوره گل آرایی

آکادمی گل آرایی باهمکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان اقدام به برگزاری دوره های گل آرایی می نماید<...

:: آموزش سبکهای مختلف گل آرایی

آموزش سبکهای مختلف گل آرایی درقالب دوره های مختلف زیرانجام می پذیرد

۱-دوره...

:: فرمولهایی برای ساده کردن گل آرایی

درکلاسهای آموزشی این آکادمی بافرمولهای ارائه شده ،گل ار ایی بسیارساده شده بصورتیکه بجز دوره پیشرفته،دردوره های مقدماتی ومدرن انواع روشهای کلاسیک ومدرن بافرمولهای خاص خودارائه می گردد.درای...

:: اهمیت گلها

گل ها مخلوقات فوق العاده ای هستند که می توانند روز هرکسی را روشن کنند. یک سازماندهی و چیدمان زیبا از گل ها، میتواند یک فضا یا یک اتاق را چشم نواز کرده و تمام دیده ها را به خود جلب کند. گل...

:: گیاهان اپارتمانی

ازانجاکه برگ گیاهان آپارتمانی درگل آرایی بسیارحایزاهمیت است پس ازشناسایی انواع گلهای بریده اعم از کلاسیک ومدرن شناسایی  گیاهان آپارتمانی نیزبسیارمهم می باشد وبرای کسانیکه تمایل به تاسیس گلفروش...

:: جایگاه گل درسطوح زندگی

.نوع استفاده شده گلها،حالت آنهاورنگ گلهادربعضی ازکشورهابقدری اهمیت دارندکه دراستفاده ازآنهابسیاربادقت عمل میشودبصورتیکه درکارباانهاازهنرزبان گلهااسنفاده می کنندیعنی نوع گل وطرزحالت ان میت...

:: ابزارکمک آموزشی

جهت فراگیری هرچه بهتر هنرجویان بزودی ابزارهای کمک آموزشی نیزارطریق همین سایت ارائه می گردد.

پس ازسایت ما درروزهایدیگربازدیدفرمائید

:: سال نومبارک