جایگاه گل درسطوح زندگی

.نوع استفاده شده گلها،حالت آنهاورنگ گلهادربعضی ازکشورهابقدری اهمیت دارندکه دراستفاده ازآنهابسیاربادقت عمل میشودبصورتیکه درکارباانهاازهنرزبان گلهااسنفاده می کنندیعنی نوع گل وطرزحالت ان میتواندبنوعی بیان کننده حالات وروحیات گل ارا وبیان ایده های اوباشدبصورتیکه حتی درملاقاتهای سیاسی نیز میتواندبسیارجنجال برانگیزشودچراکه ممکن است بازبان بی زبانی مخاطب موردنکوهش قرارگیرد.که تاحدودی درآموزشهای این آکادمی به هنرجویان اموزش داده میشود.هنرجویی که دراین راه ومسیرقرارمی گیردنبایدمتوقف شودوهمواره بایدبدنبال فراگیری چیزهای جدیدباشدچراکه این هنربسیارنوپابوده وبسرعت درحال پیشرفت است دراین راه ودرمراحل پیشرفته گاهی لازم است که هنرهایی دیگربصورت همزمان نیزفرگیردمثلاتاحدودی بعضی ازتکنیکهای نجاری هنرشمع سازی ،ساخت تراریوم وفراگیری ساخت دیش گاردن نیزدرتکمیل شدن دراین حرفه می تواندمهم باشد.

 نویسنده : مجید دکترصفایی        dr.safaei