گیاهان اپارتمانی

ازانجاکه برگ گیاهان آپارتمانی درگل آرایی بسیارحایزاهمیت است پس ازشناسایی انواع گلهای بریده اعم از کلاسیک ومدرن شناسایی  گیاهان آپارتمانی نیزبسیارمهم می باشد وبرای کسانیکه تمایل به تاسیس گلفروشی دارندراههای نگهداری ازگیاهان آپارتمانی نیزبسیارمهم است که بدین جهت پس از شناساندن برگهای مهم درگل آرایی راههای نگهداری گیاهان اپارتمانی وروشهای تکثیرآنهانیزبرای هنرجویان آموزش داده میشود.

باتوجه به اینکه دراین راه برای افزایش درآمدبایدبتوان روشهایی پیاده کردکه عمرگلهای بریده اضافه گردد،روشهایی دراین خصوص آموزش داده میشودکه عمرگل به چندین برابررسیده ودراینصورت درجلوگیری ازهدررفت سرمایه وبه طبع ان سودحاصله بسیارمهم است..همچنین درخصوص آموزش رنگها  واستفاده ازرنگهای مکمل ،آموزش استفاده ازبعضی ازکنتراستهانیزدراین هنرانجام میپذیرد.همچنین ابزارهای موردنیازوکارباانهاشناسانده شده واستفاده ازروبان وانواع ترئینات وکاورهای موردلزوم نیزشناسانده میشوددرهرصورت تلاشمان براین است که کلیه پارامترهای موردلزوم دراین هنروحرفه آموزش داده شودتاهنرجوبااعتمادبنفس بسیاربالابتوانددرآمدزایی درکار،گل آرایی راآغازنمایدپس فرصت راازدست ندهید

نویسنده : مجید دکترصفایی dr.safaei