فرمولهایی برای ساده کردن گل آرایی

درکلاسهای آموزشی این آکادمی بافرمولهای ارائه شده ،گل ار ایی بسیارساده شده بصورتیکه بجز دوره پیشرفته،دردوره های مقدماتی ومدرن انواع روشهای کلاسیک ومدرن بافرمولهای خاص خودارائه می گردد.دراینصورت علاوه برساده شدن یادگیری دیگربه هیچ وجه آنرافراموش نخواهیدکرد.

نویسنده : مجید دکترصفایی        dr.safaei