شروع دوره گل آرایی

آکادمی گل آرایی باهمکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان اقدام به برگزاری دوره های گل آرایی می نماید

باتوجه به محدودبودن افرادشرکت کننده ،علاقمندان هرچه سریعترنسبت به ثبت نام خوداقدام نمایندثبت نام دراین دوره هابرای همگان آزاداست ومحدودیتیاز لحاظ جنس،سن ومقدار

تحصیلاتوجودنداردوهدف ازبرگزاری این دوره ها اشتغالزایی ازطریق گل آرایی میباشد.

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام ودیگر

اطلاعات مورد

نیاز باشماره تلفن

۰۹۱۳۳۱۷۹۷۸۷ هرروزازساعت ۸صبح تا۸شب تماس حاصل فرمایید

 dr.safaei         نویسنده : مجید دکترصفایی        

 

 

 

​​